fbpx

Företagens avfallslag ändrades förra året och skyldigheten att ordna separat insamling av avfall träder i kraft den 1 juli 2022

Den ändrade avfallsförordningen höjer målet för återvinningsgraden tydligt från det nuvarande.

Förändringen berör i stort sett alla företag. Den nya avfallslagen förpliktigar till att återvinna långt över hälften av det kommunala avfallet. I den gamla lagen var målet för år 2020 50 % av det kommunala avfallet, men det nåddes inte riktigt: år 2019 återvanns 43% av det kommunala avfallet. Målen för den nya avfallslagen 2021 är nu skrivna i lag fram till år 2035.

Återvinningen av företagens kommunala avfall ska vara:

 • 55 % år 2025
 • 60 % år 2030
 • 65 % år 2035

Samma förpliktelser gäller alla medlemsländer i EU.

 

Avfallssortering gäller i fortsättningen nästan alla företag

Den nya avfallslagen påverkar också avfallssorteringen. Övergångsperioden för den nya avfallslagen 2021 är igång och skyldigheterna som berör sortering träder i kraft den 1 juli 2022. I enlighet med den nya lagstiftningen ska avfallssortering ordnas i företagets lokaler när de bestämda veckomängderna av avfall förverkligas. I fortsättningen gäller skyldigheten inte bara företag, utan även annan förvaltnings- och serviceverksamhet. Av avfallsmängderna listade nedan kan man dra slutsatsen att även mindre företag berörs, eftersom man på veckobasis talar om totala mängder på bara några kilon.

Företag ska sortera avfall separat från annat avfall om de ger upphov till minst den mängd per vecka som anges nedan:

 • bioavfall: 10 kg
 • avfall från fiberförpackningar: 5 kg
 • avfall från plastförpackningar: 5 kg
 • avfall från glasförpackningar: 2 kg
 • avfall från metallförpackningar och litet metallavfall: 2 kg

Det är värt att notera att livsmedelsföretagare nu även måste bokföra mängden och hanteringen av livsmedelsavfall som uppstår i deras verksamhet. Om möjligt ska bokföringen även innehålla en uppskattning av den totala mängden ätbara livsmedel som tagits ur bruk.

Inget företag är ändå undantaget från lagen – rapporteringsmässigt ställer den nya avfallslagen krav på alla företag, beroende på bland annat den årliga mängden eller kvaliteten på avfallet. Därför lönar det sig nu att ta avfallslagens förnyelse år 2021 i bruk.

Kolla upp: Sorterar ditt företag redan bioavfall, metall, glas, kartong och plast? Förs avfallsbokföring även om den årliga mängden avfall är liten?

 

Avfallsbokföring och rapportering kommer att krävas framöver enligt lag

Bokföring är bekant, men avfallsbokföring kommer också att bli bekant i framtiden. Bokföringsskyldigheten berör den största delen av företag – nu även livsmedelsförädlings- och tillverkningsindustrin, handel och annan distributionsverksamhet samt restaurang- och boendeverksamhet

Avfall ska bokföras och avfallsrapporter ska vara i skick, exempelvis när:

 • det uppstår minst 100 ton avfall i året
 • farligt avfall eller POP-avfall uppstår i verksamheten
 • verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen
 • det är fråga om en verksamhet inom livsmedelsindustrin som är anmälningspliktig enligtmiljöskyddslagen

 

Även kraven på innehållet i avfallsrapporterna har uppdaterats. I framtiden ska det rapporteras mer detaljerat än tidigare, bland annat:

 • Uppgifter om avfallets mottagare och transportör
 • Avfallets typ och kvalitet